ورود به پخش زنده مجمع
عمومی عادی سالیانه
شرکت عطرین نخ قم

با کدملی ده رقمی و شماره شناسنامه ی سهامدار وارد پخش زنده شوید