ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

2