ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

2