ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه و
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت پتروشیمی امیرکبیر

اگر مطمئن هستید علی رغم وارد کردن درست کدبورسی و کد ملی وارد نمیشوید، کد ملی 0 را امتحان کنید.

2