ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و مجمع عمومی فوق العاده

گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

2