ورود به پخش زنده مجمع
عمومی عادی سالانه
شرکت پلیمر آریاساسول