ورود به
مجمع عمومی فوق العاده
شرکت عطرین نخ قم

با کدملی ده رقمی و شماره شناسنامه ی سهامدار وارد پخش زنده شوید

2