ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و
مجمع عمومی فوق العاده

شرکت بیمه اتکایی آوای پارس

2