ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده
شرکت کارخانه های صنعتی آزمايش(سهامی عام)

3