ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و مجمع عمومی فوق العاده

شرکت نفت بهران

2