ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و مجمع عمومی فوق العاده

شرکت صنعتی کیمیدارو

2