ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت درخشان تهران

2