ورود به
مجمع عمومی فوق العاده و
مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت توليدی و صنعتی درخشان تهران

2