ورود به پخش زنده
مجمع عمومی فوق العاده
(نوبت دوم)

شرکت توليدی و صنعتی درخشان تهران

2