ورود به
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت مرغ مادر دیزباد

2