ورود به پخش زنده مجمع
عمومی عادی سالانه
شرکت شیمی دارویی دارو پخش