ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و
مجمع عمومی فوق العاده

شرکت کشت و دامداری فکا

2