ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت تولیدی گاز لوله

2