ورود به
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت جنرال مکانیک

2