ورود به
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
شرکت گلوکوزان

2