ورود به پخش زنده
مجمع عمومی فوق العاده
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

2