ورود به
مجمع عمومی فوق العاده و
مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان(سهامی عام)

2