ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت پتروشیمی غدیر

2