ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و
مجمع عمومی فوق العاده

صنایع پتروشیمی گلستان

2