ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و
مجمع عمومی فوق العاده

شركت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران

2