ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه و
مجمع عمومی فوق العاده

شرکت گسترش سرمایه‌ گذاری ایران خودرو

2