ورود به پخش زنده مجمع
عمومی عادی سالانه
شرکت فرآورده های دارویی تزریقی ایران