ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
گروه صنعتی ایران ترانسفو

3