ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت کمباین سازی ایران

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام و کدملی سهامدار حقیقی و شناسه ملی سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید

2