ورود به
مجمع عمومی فوق العاده
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

2