ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

2