ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده
شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران

2