ورود به
مجمع عمومی فوق العاده و
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت صنایع جوشکاب یزد

2