ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه و
مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پتروشیمی خارگ

2