ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت لیزینگ خودرو غدیر

2