ورود به
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
و مجمع عمومی فوق العاده

شرکت مارگارین

2