ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سرمايه گذاری توسعه معادن و فلزات

2