ورود به
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ايرانيان

2