ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت اقتصادی نگين گردشگری ايرانيان

3