ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و مجمع عمومی فوق العاده

شرکت ملی سرب و روی ایران

2