ورود به پخش زنده مجمع
عمومی عادی سالیانه
شرکت توزیع داروپخش