ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم) و مجمع عمومی فوق العاده(نوبت دوم)
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام ، و کدملی سهامدار حقیقی یا شناسه ملی سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2