ورود به
مجمع عمومی فوق العاده و
مجمع عمومی عادی سالیانه

گروه صنعتی پاکشو

2