ورود به
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بانک پارسیان

2