ورود به پخش زنده مجمع
عمومی عادی سالانه
شرکت بیمه پارسیان