ورود به
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت لیزینگ پارسیان

2