ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه و
مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پارس خودرو

2