ورود به
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
و
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

شرکت پارس سویچ

2