ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
شرکت پارس سویچ

2