ورود به
مجمع عمومی فوق العاده
و مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت نفت پاسارگاد

2