ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت نفت پاسارگاد

2