ورود به
مجمع
شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس

با وارد کردن کد سهامداری به صورت کامل ، و کدملی سهامدار حقیقی یا شناسه ملی سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2