ورود به
مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)
و
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

شرکت پلی اکریل ایران

با وارد کردن کد بورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام، و کد ملی سهامدار حقیقی یا شماره ثبت سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2