ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت پلی اکریل ایران

2