ورود به پخش زنده مجمع
عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده
شرکت سهامی داروسازی لابراتوارهای رازک