ورود به
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت رفاه­ اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن

با وارد کردن شماره پرسنلی به صورت کامل شامل ارقام و کدملی حقیقی یا شناسه ملی حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2