ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه و
مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

2