ورود به
مجمع عمومی فوق العاده
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام و کدملی سهامدار حقیقی و شناسه ملی سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید. اگر مشکل ورود دارید و در شماره شناسنامه سهامدار صفر سمت چپ(پشت عدد) دارد، بدون صفرهای سمت چپ امتحان کنید. اگر مطمئن هستید علی رغم وارد کردن درست اطلاعات وارد نمیشوید با شماره شناسنامه 0 امتحان کنید.

2